Regulamin:

Ogólne warunki korzystania z pojazdów firmy Viva Art Sp. z o.o. S

 1. Niniejsze warunki określają szczegółowe zasady korzystania z pojazdów (samochodów) firmy:

Viva Art Sp. z o.o. – z siedzibą : ul. Stablewskiego 15/3, 60-213 Poznań.

 1. Korzystającym z pojazdu (samochodu) może być osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważne prawo jazdy kat. ”B” co najmniej 2 (dwa) lata lub odpowiednik tej kategorii w prawie jazdy kraju zamieszkania- dla celów weryfikacji tożsamości wymagany jest dodatkowy dokument (dowód osobisty lub paszport), a w wypadku podmiotów gospodarczych dokument rejestrowy, o ważności nie dłuższej niż 14 (czternaście ) dni.
 2. Korzystający z pojazdu(samochodu) nie może go podnajmować czy też udostępniać innym osobom lub firmom – w celu jego krótkotrwałego użytkowania.

3.1. Zabronione pozostaje użytkowanym pojazdem (samochodem) holowania innych pojazdów, palenia tytoniu oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości.

 1. Korzystający z pojazdu ( samochodu) nie może opuszczać terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez uzyskania zgody Viva Art Sp. z o.o. .
 2. Opłaty za korzystanie z pojazdu (samochodu) pobierane są z góry, natomiast Korzystający, który nie ukończył 21 roku życia lub posiada prawo jazdy krócej niż 2 (dwa)lata zobowiązany jest wnieść kaucję w wysokości 500,00 zł ( pięćset złotych 00/100) – jako zabezpieczenie kosztów usunięcia ewentualnych szkód spowodowanych przez Korzystającego.
 3. Kaucja, o której mowa w pkt. 6 podlega rozliczeniu i stosownemu zwrotowi po rozliczeniu się Korzystającego z Viva Art Sp. z o.o. – przy czym Viva Art Sp. z o.o. może dokonać potrącenia z wniesionej kaucji kosztów:

6.1. usunięcia uszkodzeń spowodowanych przez Korzystającego w użytkowanym pojeździe(samochodzie) (według wyceny kosztów napraw w autoryzowanym serwisie),

6.2. brakującej lub podmienionej części (według wyceny autoryzowanego serwisu łącznie z kosztami robocizny),

6.3. usunięcia uszkodzeń tapicerki( według wyceny kosztów naprawy w autoryzowanym serwisie),

6.4. usunięcia zabrudzeń, zapachów bądź pozostawionych przedmiotów oddziałujących biologicznie bądź też chemicznie (koszty mycia samochodu i prania tapicerki, bądź utylizacji chemiczno-biologicznej),

6.5. uzupełniania paliwa w zwróconym pojeździe (samochodzie) (koszt zakupu ilości brakującego paliwa)

 1. W przypadku uszkodzenia (uniemożliwiającego korzystanie z pojazdu/samochodu), jego unieruchomienia lub zatrzymania przez upoważnione organy, bądź też utraty użytkowanego samochodu, Korzystający jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Viva Art Sp. z o.o. o zaistniałym fakcie.
 2. W wypadku zaistnienia zdarzenia drogowego (przestępstwa bądź wykroczenia), Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Viva Art Sp. z o.o. o zaistniałym fakcie, powiadomienia właściwych służb bądź organów, zabezpieczenia pojazdu(samochodu) oraz uzyskania oświadczenia sprawcy, jeśli zdarzenie nastąpiło z winy osób trzecich.
 3. Zwrot pojazdu (samochodu) odbywa się po dokonaniu oględzin w siedzibie Viva Art Sp. z o.o. bądź w innym miejscu ustalonym przez Viva Art Sp. z o.o.
 4. Korzystający zobowiązany jest do zwrotu pojazdu(samochodu) z taką samą ilością paliwa, w jaką zaopatrzony był pojazd (samochód) przy wydawaniu.
 5. Wynagrodzenie za korzystanie z pojazdu (samochodu) ustalane jest jako stawka dobowa – przy czym strony ustalają konkretną godzinę zwrotu, a opóźnienie do 1 (jednej) godziny nie powoduje naliczania odpłatności za kolejną dobę.
 6. Zamiar przedłużenia czasu korzystania z pojazdu (samochodu) , Korzystający ma obowiązek zgłosić na co najmniej 10. (dziesięć) godzin przed upływem terminu zwrotu pojazdu(samochodu), a przedłużenie okresu użytkowania o czas dłuższy niż 24(dwadzieścia cztery) godziny winno być dokonane w formie pisemnej.
 7. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu (samochodu) mimo braku wyrażanej zgody Viva Art Sp. z o.o. Korzystający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) za każdą kolejną dobę opóźnienia – a ponadto niepoinformowanie Viva Art Sp. z o.o. o zamiarze przedłużenia okresu użytkowania i nie zwrócenie pojazdu (samochodu) w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu zakończenia ustalonego terminu korzystania , traktowane przez Viva Art Sp. z o.o. jest jako przewłaszczenie pojazdu i zostanie zgłoszone właściwym organom.
 8. W czasie eksploatacji pojazdu (samochodu) Korzystający zobowiązany jest do : posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym, zabezpieczenia pojazdu(samochodu) przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad), wykonywania standardowej obsługi na własny koszt 9 sprawdzanie i ewentualne uzupełnianie płynu chłodzącego, płynu w spryskiwaczu), kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek czy lamp halogenowych.
 9. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za: utratę lub uszkodzenia wyposażenia(jak , np. audio-video. Elementów zestawu nawigacji satelitarnej, bądź dokumentów czy kluczyków pojazdu(samochodu) – i z tego tytułu Korzystający zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę : 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) za utratę lub uszkodzenie dokumentów samochodu, 1.000,00 zł jeden tysiąc złotych 00/100) za utratę lub uszkodzenie kluczy, elementów wyposażenia audio(zmieniarka, odtwarzacz, pilot, panel) oraz 800,00 zł (osiemset złotych 00/100) za utratę lub uszkodzenie zestawu GPS, natomiast pozostałe elementy będą indywidualnie wyceniane.
 10. W czasie korzystania z pojazdu (samochodu) Korzystający nie może dokonywać napraw lub przeróbek.
 11. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność materialną – także w wypadku całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę – w wypadkach:

17.1. kradzież pojazdu – jeżeli nie zostały uruchomione zabezpieczenia,

17.2. Szkody powstałej w sytuacji gdy z pojazdu (samochodu) korzystała osoba nieuprawniona,

17.3. w wypadku, kiedy Korzystający był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, środków psychotropowych, prowadził pojazd (samochód) bez ważnego prawa jazdy lub zbiegł z miejsca wypadku,

17.4. umyślnego uszkodzenia pojazdu(samochodu).

17.5. spowodowania szkody w wyniku naruszenia przepisów o ruchu drogowym.

 1. Pojazd (samochód) ma wykupione ubezpieczenie ASSISTANCE pozwalające na holowanie uszkodzonego lub niezdolnego do dalszej podróży pojazdu (samochodu) .
 2. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie korzystania z pojazdu (samochodu) odpowiada wyłącznie Korzystający z pojazdu (samochodu).
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z pojazdu (samochodu) będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Viva Art Sp. z o.o.
Zadzwoń
Znajdź nas